Abdullah Tariq Sohail

Friendly nahi,mobayyanah-Abdullah Tariq Sohail

Friendly nahi,mobayyanah-Abdullah Tariq Sohail
Friendly nahi,mobayyanah-Abdullah Tariq Sohail