Amar tasr ya tara….karwahat hi karwahat – Saadullah Jaan Barq

Amar tasr ya tara....karwahat hi karwahat - Saadullah Jaan Barq

You may also like: