Azab aisa kisi aur par nahi aya?… – Raess Fatima

Azab aisa kisi aur par nahi aya?... - Raess Fatima