Agar system hi khatray main par gaya to…? – Khalid Farooqi

Agar system hi khatray main par gaya to...? - Khalid Farooqi