Karb o Bala aur Mashiyyat e takhleek e Adam ka raaz – Ahmed Shair Ranjha

Karb o Bala aur Mashiyyat e takhleek e Adam ka raaz - Ahmed Shair Ranjha