Kuch bhi na kaha… – Farooq Qaiser

Kuch bhi na kaha... - Farooq Qaiser