Abdullah Tariq Sohail

مشرف الائنس” بحال ہو گیا! – عبداللہ طارق سہیل”

"Musharraf Allience" bahal ho gaya! - Abdullah Tariq Sohail