Rauf Klasra

ماریب Ù†Û’ میچ نہیں ہارا!! – روَف کلاسرا

Ma Raib ne match nahi hara!! - Rauf Klasra