Orya Maqbool Jan

Dhai hazar ya dhai karor – Orya Maqbool Jan

Dhai hazar ya dhai karor - Orya Maqbool Jan