Haroon-ur-Rasheed

Kya kisi ko aihsas hai? kya kisi ko parvah? – Haroon-ur-Rasheed

Kya kisi ko aihsas hai? kya kisi ko parvah? - Haroon-ur-Rasheed