Masood Ashar

Dunya ki sub se onchi amarat aur hamari kamzoriyan – Masood Ashar

Dunya ki sub se onchi amarat aur hamari kamzoriyan - Masood Ashar