America

Pak, Iran muahiday par shadeed tashvesh hai,America

Pak, Iran muahiday par shadeed tashvesh hai,America