Shahrukh and Shahzeb

Shahzeb case: Shahrukh Jatoi samait 4 mulzimon par fard e jurm aaid’ 4 ishtihari karar

Shahzeb case: Shahrukh Jatoi samait 4 mulzimon par fard e jurm aaid' 4 ishtihari karar