Chief Justice

Nai Hukoomat Ab Tak Kuch Nahi Kar Saki, Aehkamaat Par Amal Karana Jantay Hain, Chief Justice

Nai Hukoomat Ab Tak Kuch Nahi Kar Saki, Aehkamaat Par Amal Karana Jantay Hain, Chief Justice