Afghan Forces Ki Sarhadi Elakay Main Firing, Khatoon Samait 5 Pakistani Jan Behk, 20 Zakhmi

Afghan Forces Ki Sarhadi Elakay Main Firing, Khatoon Samait 5 Pakistani Jan Behk, 20 Zakhmi

Afghan Forces Ki Sarhadi Elakay Main Firing, Khatoon Samait 5 Pakistani Jan Behk, 20 Zakhmi

Afghan Forces Ki Sarhadi Elakay Main Firing, Khatoon Samait 5 Pakistani Jan Behk, 20 Zakhmi