Wajahat Masood

Hai Ab Bhi Waqt Zahid, Tarmeem Zehd Kar Ly – Wajahat Masood

Wajahat Masood