"Tamasha" Koi Aisa Lafz Nahin Jis Par Mafi Mangi Jaye: Chaudhry Nisar

“Tamasha” Koi Aisa Lafz Nahin Jis Par Mafi Mangi Jaye: Chaudhry Nisar

"Tamasha" Koi Aisa Lafz Nahin Jis Par Mafi Mangi Jaye: Chaudhry Nisar

"Tamasha" Koi Aisa Lafz Nahin Jis Par Mafi Mangi Jaye: Chaudhry Nisar