Deepika Padukone is a brave actor, says Kareena Kapoor Khan

Deepika Padukone Bahadur Aur Ba-Salahiat Adakara Hai: Kareena Kapoor

Deepika Padukone is a brave actor, says Kareena Kapoor Khan

Deepika Padukone is a brave actor, says Kareena Kapoor Khan