Kalashnikov, AK-47 designer, dies at 94

Hathyar “Kalashnikov” Ky Moajid Mikhail Kalashnikov Chal Basy

Kalashnikov, AK-47 designer, dies at 94

Hathyar "Kalashnikov" Ky Moajid Mikhail Kalashnikov Chal Basy