Pakistan Aur China Ki Sarhad ki Nigrani Keliye Bharat Ka Drone Tayyere Kharidne Ka Faisla

US drone attack killed three in Miranshahbest nw