Zaka Ashraf Ky Case Main Fariq Nahin Hon, Najam Sethi

najam seti