"Chairman PCB Sarkari Mulazim, Niji Company Ky Liye Kaam Nahin Kar Sakta"

“Chairman PCB Sarkari Mulazim, Niji Company Ky Liye Kaam Nahin Kar Sakta”

"Chairman PCB Sarkari Mulazim, Niji Company Ky Liye Kaam Nahin Kar Sakta"