5 Mah Ky Dauran Police Ny 144 Dehshat Gard Girftar Kiye Jabky 25 Mary Gaye, IG KPK

5 Mah Ky Dauran Police Ny 144 Dehshat Gard Girftar Kiye Jabky 25 Mary Gaye, IG KPK

5 Mah Ky Dauran Police Ny 144 Dehshat Gard Girftar Kiye Jabky 25 Mary Gaye, IG KPK

5 Mah Ky Dauran Police Ny 144 Dehshat Gard Girftar Kiye Jabky 25 Mary Gaye, IG KPK