Masood Ashar

Hum Kiya Thy Aur Kiya Ho Gaye – Masood Ashar

Masood Ashar