Agar Kabhi Qiyadat Ki Paishkash Hoi Tu Zaror Qabool Kar Lun Ga: Younus Khan

Agar Kabhi Qiyadat Ki Paishkash Hoi Tu Zaror Qabool Kar Lun Ga: Younus Khan

Agar Kabhi Qiyadat Ki Paishkash Hoi Tu Zaror Qabool Kar Lun Ga: Younus Khan

Agar Kabhi Qiyadat Ki Paishkash Hoi Tu Zaror Qabool Kar Lun Ga: Younus Khan