Pervez rasheed mehz wazir e itlat nahin, wo wazir e mufat bhi hain

Sar e Rah Guzar – Prof. Syed Israr Bukhari

Prof. Syed Israr Bukhari