Zamurd Naqvi

Sarmaya darana Nizaam Ka Buhraan – Zamurd Naqvi

Zamurd Naqvi