parvez illahi

Qasoor Waqya Na Ahal Hukmrano Ki Na-kami Ka Mu Bolta Saboot Hai : Parveez Illahi

parvez illahi

parvez illahi