Bharti Fouj Ki Khoyi Rtah Sector Mein Firing, 1 Shakhs Zakhmi