Bardasht Aur Darguzar Ki Riwayat Ki Taraf Lotna Hoga Magar….!!! – Nusrat Javed