sham

Shaam Mein Chemical Hamla, 11 Bachon Samait 100 Jaan Bahaq

sham
Shaam Mein Chemical Hamla, 11 Bachon Samait 100 Jaan Bahaq.400 shehri shadeed mutasir, hamla roosi ya Shami karwai hai

sham1