Haroon-ur-Rasheed

Khushi Se Mar Na Jatay,Agar Aitebaar Hota – Haroon-ur-Rasheed

Khushi Se Mar Na Jatay,Agar Aitebaar Hota - Haroon-ur-Rasheed