Haroon-ur-Rasheed

“Tujhay Tola Gaya Aur Tu Kam Nikal” – Haroon-ur-Rasheed

"Tujhay Tola Gaya Aur Tu Kam Nikal" - Haroon-ur-Rasheed