Rauf Tahir

…Aur Andaisha Haye Door Daraz – Rauf Tahir

...Aur Andaisha Haye Door Daraz - Rauf Tahir