Peshawar: Church Main 2 Khudkash Dhamakay, Firing, 81 Halak, 150 Zakhmi

Peshawar: Church Main 2 Khudkash Dhamakay, Firing, 81 Halak, 150 Zakhmi

Peshawar: Church Main 2 Khudkash Dhamakay, Firing, 81 Halak, 150 Zakhmi

Peshawar: Church Main 2 Khudkash Dhamakay, Firing, 81 Halak, 150 Zakhmi

Peshawar: Church Main 2 Khudkash Dhamakay, Firing, 81 Halak, 150 Zakhmi