Traffic Accident in Nawabshah

Nawabshah Main Traffic Hadsa, 16 Talib Elamun Samait 19 Afrad Jan Behk, 15 Sy Zaid Zakhmi

Traffic Accident in Nawabshah

Nawabshah Main Traffic Hadsa, 16 Talib Elamun Samait 19 Afrad Jan Behk, 15 Sy Zaid Zakhmi