Masood Ashar

Chnd Ko Naraz Aur Aksar Ko Khush Karny Wala – Masood Ashar

Masood Ashar