Thar Main Qeht Sy Qiyadat Sighri Barpa Aur Ghotki Main Hazaarun Man Gandum Keeray Kha Gaye

Thar Main Qeht Sy Qiyadat Sighri Barpa Aur Ghotki Main Hazaarun Man Gandum Keeray Kha Gaye

thar

Thar Main Qeht Sy Qiyadat Sighri Barpa Aur Ghotki Main Hazaarun Man Gandum Keeray Kha Gaye