Sham Main Pur Tashadud Waqiat Main 62 Afrad Halak, 166 Zakhmi

sham

Sham Main Pur Tashadud Waqiat Main 62 Afrad Halak, 166 Zakhmi