Raiwind: 10 Ghanty Baad Operation Mukamal, 2 Dehshat Gard Halak, Aik Ki Shanakht Ho Gayi

Raiwind: 10 Ghanty Baad Operation Mukamal, 2 Dehshat Gard Halak, Aik Ki Shanakht Ho Gayi

Raiwind: 10 Ghanty Baad Operation Mukamal, 2 Dehshat Gard Halak, Aik Ki Shanakht Ho Gayi

Raiwind: 10 Ghanty Baad Operation Mukamal, 2 Dehshat Gard Halak, Aik Ki Shanakht Ho Gayi