Saleem Safi

Khamosh Aur Napak Mufahmat – Saleem Safi

Saleem Safi