Peshawar Main FC Ky Qafly Par Khud Kash Hamly Sy Khatoon Samait 4 Afrad Jan Bahq, 18 Zakhmi

Peshawar Main FC Ky Qafly Par Khud Kash Hamly Sy Khatoon Samait 4 Afrad Jan Bahq, 18 Zakhmi

Peshawar

Peshawar Main FC Ky Qafly Par Khud Kash Hamly Sy Khatoon Samait 4 Afrad Jan Bahq, 18 Zakhmi