Hafeez Ullah Niazi

Miti Kharab Kar Ky, Darya Otar Giya – Hafeez Ullah Niazi

Hafeez Ullah Niazi