New Ghilaf on Khana kaba

Khalis Sonay, Chandi Aur Resham Sy Tayaar Ghilaf e Kaba Tabdeel Kar Diya Giya

New Ghilaf on Khana kaba

Khalis Sonay, Chandi Aur Resham Sy Tayaar Ghilaf e Kaba Tabdeeli Kar Diya Giya