Salman Khan Ko Aids Hai, Bharti Pandit Ny Dawa Kar Diya