Shukar Hai Jamhuriat Chal Rahi Hai! – Dr. Babar Awan