Bharti Nahi, Pakistani Filmain Meri Awalian Tarjih Hain: Mahira Khan