Saman So Baras Ka Hai, Pal Ki Khabar Nahi – Haroon Ur Rasheed