America : Chota Musafir Tayyarah Abadi Par Gir Kar Tabah, 4 Afraad Halaak