Hum Mulk Se Kyun Bhaag Rahay Hain – Abdul Qadir Hassan